Reference Set (322 Compounds)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000003918138

ZINC000003918138 (search)

CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1 ZINC000003929508

ZINC000003929508 (search)

CCC(CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1NC(=N)N ZINC000003981610

ZINC000003981610 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000003929509

ZINC000003929509 (search)

C=CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OC(CC)CC ZINC000073278495

ZINC000073278495 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000013780049

ZINC000013780049 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@](C)(CCC)OC ZINC000004847127

ZINC000004847127 (search)

CCC(CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1C=C(P(=O)(O)O)C[C@H]1NC(=N)N ZINC000653866665

ZINC000653866665 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NC(C)=N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000103262281

ZINC000103262281 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(P(=O)(O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000095559080

ZINC000095559080 (search)

CC[C@@H](CCc1ccccc1)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000003833965

ZINC000003833965 (search)

CCC(CC)OC[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000653858732

ZINC000653858732 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064526875

ZINC000064526875 (search)

CC[C@H](C)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N=C(N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134495

ZINC000004134495 (search)

CC[C@@H](C)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N=C(N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134496

ZINC000004134496 (search)

CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(=N)N)C1 ZINC000072106245

ZINC000072106245 (search)

O=C(CCc1ccccc1)C[C@@H]1C[C@@H](c2ccccc2)c2c(cc(/C=C/c3ccccc3)oc2=O)O1 ZINC000040933407

ZINC000040933407 (search)

CCC(CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](P(=O)(O)O)C[C@H]1NC(=N)N ZINC000653866622

ZINC000653866622 (search)

CCO[P@](=O)(O)C1=C[C@@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)[C@H](NC(=N)N)C1 ZINC000653866639

ZINC000653866639 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)NCc2cccc(F)c2)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095597642

ZINC000095597642 (search)

C=CC[C@H](CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134490

ZINC000004134490 (search)

CCCCCCC[C@H](CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004646294

ZINC000004646294 (search)

CC[C@@H](CCC1CCCCC1)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000013780043

ZINC000013780043 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OC(C)C ZINC000169330364

ZINC000169330364 (search)

CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]1OC(C(=O)O)=C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000003985629

ZINC000003985629 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@](C)(O)CCC ZINC000029040262

ZINC000029040262 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000016052136

ZINC000016052136 (search)

CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)Nc1cc(NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1O ZINC000103178905

ZINC000103178905 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N/C(N)=N/C)[C@H]1NC(C)=O ZINC000169311067

ZINC000169311067 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(P(=O)(O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000038540546

ZINC000038540546 (search)

CCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N=C(N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134493

ZINC000004134493 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@H]1NC(C)=O ZINC000073278492

ZINC000073278492 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=C(N)N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CNC(=O)C1CC1 ZINC000198823005

ZINC000198823005 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C(F)[C@H]1OC(C)C ZINC000169328540

ZINC000169328540 (search)

C=CC[C@@H](CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134489

ZINC000004134489 (search)

CCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N=C(N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134494

ZINC000004134494 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccc(-c3ccccc3)cc2-c2ccccc2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213848829

ZINC000213848829 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N/C(N)=N/O)[C@H]1NC(C)=O ZINC000169311074

ZINC000169311074 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CCC ZINC000029040230

ZINC000029040230 (search)

CCO[P@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1 ZINC000059149327

ZINC000059149327 (search)

CCN(CC)C(=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1C[C@H](C(=O)O)C[C@@H]1NC(=N)N ZINC000003947885

ZINC000003947885 (search)

CC[C@H](C)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134486

ZINC000004134486 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccc(-c3cccs3)cc2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213848929

ZINC000213848929 (search)

C=CC[C@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040234

ZINC000029040234 (search)

C=CCO[C@@H](C=C)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040250

ZINC000029040250 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CC ZINC000029040224

ZINC000029040224 (search)

CC[C@H](CCc1ccccc1)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000008552722

ZINC000008552722 (search)

C=CCO[C@@H](CC=C)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040254

ZINC000029040254 (search)

CCCC[C@@H](NC(C)=O)[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)C[C@@H]1NC(=N)N ZINC000118697276

ZINC000118697276 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O)CCCC ZINC000029040238

ZINC000029040238 (search)

C=CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NCC(C)C)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OC(CC)CC ZINC000073291906

ZINC000073291906 (search)

CC[C@@H](CC1CCCCC1)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000013780042

ZINC000013780042 (search)

C=CC[C@H](OC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040251

ZINC000029040251 (search)

C=CC[C@H](OCC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040253

ZINC000029040253 (search)

C=C[C@H](OC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040246

ZINC000029040246 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)NC(=O)CSc2ccc3ccccc3c2)C=C(C(=O)O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169311310

ZINC000169311310 (search)

C=C[C@H](OCC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040248

ZINC000029040248 (search)

C=CCO[C@H](CC=C)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040244

ZINC000029040244 (search)

CC(=O)N[C@@H]1C[C@@H](F)[C@](F)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000068203667

ZINC000068203667 (search)

C=C[C@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040227

ZINC000029040227 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@H](CC(C)C)NC(C)=O ZINC000013645231

ZINC000013645231 (search)

CCOc1c(C(=O)O)cc(NC(=N)N)c(NC(C)=O)c1NC(=N)N ZINC000040955186

ZINC000040955186 (search)

CCOc1c(C(=O)OC)cc(NC(=N)N)c(NC(C)=O)c1NC(=N)N ZINC000040955093

ZINC000040955093 (search)

COC(=O)c1cc(N)c(NC(C)=O)cc1OC1CCCC1 ZINC000040379114

ZINC000040379114 (search)

CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@H]1OC(C(=O)O)=C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000014175798

ZINC000014175798 (search)

O=C(/C=C/c1ccc(O)cc1)OC[C@]1(O)CO[C@H](O[C@H]2[C@H](Oc3ccc(/C=C/C(=O)c4ccc(O)cc4O)cc3)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H]1O ZINC000150596272

ZINC000150596272 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000005884083

ZINC000005884083 (search)

CCCCOc1cc(NC(C)=O)c(NC(=N)N)cc1C(=O)O ZINC000040431158

ZINC000040431158 (search)

CC(=O)Nc1cc(OCCC(C)C)c(C(=O)O)cc1NC(=N)N ZINC000040980914

ZINC000040980914 (search)

CCCN(CCC)C(=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1C[C@@H](C(=O)O)C[C@@H]1N=C(N)N ZINC000013560238

ZINC000013560238 (search)

CCC(CC)Nc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000000007642

ZINC000000007642 (search)

CC(=O)Nc1cc(OC(C)C)c(C(=O)O)cc1NC(=N)N ZINC000040428875

ZINC000040428875 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O)CCC ZINC000029040228

ZINC000029040228 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H]1CCC=CCO1 ZINC000029040260

ZINC000029040260 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1CC=CCO1 ZINC000029040256

ZINC000029040256 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H](C)O ZINC000029040221

ZINC000029040221 (search)

CCC(CC)NC(=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1C[C@@H](C(=O)O)C[C@@H]1N=C(N)N ZINC000013560196

ZINC000013560196 (search)

C=CC[C@@H](OCC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040242

ZINC000029040242 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OC1CCCCC1 ZINC000012404506

ZINC000012404506 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095597235

ZINC000095597235 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)NCCC(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095597358

ZINC000095597358 (search)

CCCCOc1cc(NC(C)=O)c(N)cc1C(=O)OC ZINC000040431355

ZINC000040431355 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc([C@H](O)CC)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064528509

ZINC000064528509 (search)

CCOc1cc(OCC)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccccc3Cl)o2)n1 ZINC000028563499

ZINC000028563499 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](F)[C@](F)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000068203664

ZINC000068203664 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OCCCc1ccc(-c2ccccc2)cc1 ZINC000003833966

ZINC000003833966 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O)CCCC ZINC000029040236

ZINC000029040236 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCCCCCS)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000103233526

ZINC000103233526 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=C(N)N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1O ZINC000004134492

ZINC000004134492 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)C)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095598178

ZINC000095598178 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@H](O)CC ZINC000029040222

ZINC000029040222 (search)

CCCCC(=O)NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1OC(C(=O)O)=C[C@H](N=C(N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000198821179

ZINC000198821179 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)NO)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299835092

ZINC000299835092 (search)

COC(=O)c1cc(NC(=N)N)c(NC(C)=O)cc1OC(C)C ZINC000040829205

ZINC000040829205 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc(C(C)(C)O)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064528490

ZINC000064528490 (search)

CCO[P@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(=N)N)C1 ZINC000059149523

ZINC000059149523 (search)

COc1cccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)CN)c1O ZINC000071329113

ZINC000071329113 (search)

CCCCOc1cc(NC(C)=O)c([N+](=O)[O-])cc1C(=O)OC ZINC000040956586

ZINC000040956586 (search)

C=CC[C@@H](OC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040240

ZINC000029040240 (search)

CCCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134488

ZINC000004134488 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccc(-c3ccccc3)cc2Cl)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213848750

ZINC000213848750 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095596757

ZINC000095596757 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H]1CC=CCO1 ZINC000029040258

ZINC000029040258 (search)

CCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134483

ZINC000004134483 (search)

CCCCCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004646291

ZINC000004646291 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCCCCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308938

ZINC000169308938 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)NO)C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299838915

ZINC000299838915 (search)

CC[C@@H](C)OCc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000084653722

ZINC000084653722 (search)

CCC(CC)Cc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000084671340

ZINC000084671340 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OCC(C)C ZINC000004134485

ZINC000004134485 (search)

CCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134487

ZINC000004134487 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N(Cc2cccs2)C(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299833050

ZINC000299833050 (search)

NCC(=O)N1[C@H](C(=O)O)CS[C@@H]1c1ccccc1O ZINC000071317672

ZINC000071317672 (search)

CCCCCCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004646292

ZINC000004646292 (search)

C=CC[C@@H](O)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1N[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1/C=C\C ZINC000029040232

ZINC000029040232 (search)

CCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC ZINC000000001387

ZINC000000001387 (search)

COC(=O)c1cc(N)c(NC(C)=O)cc1OC(C)C ZINC000040980036

ZINC000040980036 (search)

CCCCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC ZINC000040980254

ZINC000040980254 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)NCc2ccccc2F)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095598440

ZINC000095598440 (search)

CC(C)=CCc1c(O)ccc(C(=O)/C=C/c2cc(O)c3c(c2)C=CC(C)(C)O3)c1O ZINC000005854540

ZINC000005854540 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)[C@H]1[C@H](C=C(Cl)Cl)C1(C)C ZINC000035000964

ZINC000035000964 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)NCc2ccc(C)cc2)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095598024

ZINC000095598024 (search)

CCCCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004646290

ZINC000004646290 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](F)[C@](F)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)CCO ZINC000068203661

ZINC000068203661 (search)

NCC(=O)N1[C@H](C(=O)O)CS[C@@H]1c1ccccc1C(=O)O ZINC000071296346

ZINC000071296346 (search)

CCN(C(=O)N1C[C@H](N)[C@H](C(=O)O)[C@@H]1CNC(=O)C(F)(F)F)C(C)C ZINC000169322286

ZINC000169322286 (search)

CCC(CC)CN[C@H]1CC(C(=O)O)=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]1NC(C)=O ZINC000299838508

ZINC000299838508 (search)

CCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134484

ZINC000004134484 (search)

C/C=C\[C@@H]1C[C@H](C(=O)O)N[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](C)O ZINC000029040219

ZINC000029040219 (search)

CCOc1cc(OCC)nc(NC(=S)NC(=O)[C@H](c2ccc(Cl)cc2)C(C)C)n1 ZINC000035016101

ZINC000035016101 (search)

CCOc1c(C(=O)OC)cc(N)c(NC(C)=O)c1N ZINC000040429170

ZINC000040429170 (search)

Cc1cc(=O)[nH]c(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccccc3Cl)o2)n1 ZINC000028566153

ZINC000028566153 (search)

COC(=O)c1cc([N+](=O)[O-])c(NC(C)=O)cc1OC1CCCC1 ZINC000040430371

ZINC000040430371 (search)

O=C1C[C@@H](c2ccc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@H]3OC[C@@](O)(COC(=O)c4c[nH]c5ccccc45)[C@@H]3O)cc2)Oc2cc(O)ccc21 ZINC000150596277

ZINC000150596277 (search)

Cc1cc(=O)[nH]c(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)o2)n1 ZINC000028566344

ZINC000028566344 (search)

CC1(C)C=Cc2c(ccc(-c3coc4cc(O)ccc4c3=O)c2O)O1 ZINC000013130928

ZINC000013130928 (search)

CCC(=Cc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO)CC ZINC000084654130

ZINC000084654130 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc(CCCO)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064526876

ZINC000064526876 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N(Cc2ccc(-c3ccccc3)cc2)C(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299831485

ZINC000299831485 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N(Cc2ccccc2OC)C(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299837562

ZINC000299837562 (search)

COC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1OC1CCCC1 ZINC000040430631

ZINC000040430631 (search)

CC(C)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000003949402

ZINC000003949402 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCCCCCCCCCCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308940

ZINC000169308940 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCOCCOCCOCCOCCOCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](NC(N)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308946

ZINC000169308946 (search)

CCC(CC)OCc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000084653805

ZINC000084653805 (search)

CCCC(CCC)Cc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000084654129

ZINC000084654129 (search)

CC(C)=CCc1cc([C@@H]2CC(=O)c3ccc(O)c(CC=C(C)C)c3O2)ccc1O ZINC000005854698

ZINC000005854698 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)[C@@H]1[C@H](/C=C(\Cl)C(F)(F)F)C1(C)C ZINC000040862071

ZINC000040862071 (search)

NCC(=O)N1[C@H](C(=O)O)CS[C@@H]1c1ccccc1 ZINC000071329132

ZINC000071329132 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1Oc1ccccc1 ZINC000003833963

ZINC000003833963 (search)

COC(=O)c1cc([N+](=O)[O-])c(NC(C)=O)cc1OC(C)C ZINC000040956105

ZINC000040956105 (search)

Cc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)[C@@H]2[C@H](/C=C(\Cl)C(F)(F)F)C2(C)C)n1 ZINC000040864233

ZINC000040864233 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)O)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000084712764

ZINC000084712764 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)OCCCOC(=O)c2ccc3ccccc3c2O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000072111514

ZINC000072111514 (search)

CCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(NC(C)=O)c(N)cc1C(=O)OC ZINC000049881632

ZINC000049881632 (search)

CCCCCCCCCCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004646293

ZINC000004646293 (search)

CC[C@@H](Cc1ccccc1)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000040863125

ZINC000040863125 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2O)N1C(=O)Cc1ccccc1 ZINC000071316182

ZINC000071316182 (search)

CCCOc1cc(NC(C)=O)c(NC(=N)N)cc1C(=O)O ZINC000040952750

ZINC000040952750 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2cccs2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213835148

ZINC000213835148 (search)

CC[C@@H](C)Oc1cc(NC(C)=O)c(NC(=N)N)cc1C(=O)OC ZINC000040956580

ZINC000040956580 (search)

N#Cc1ccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)CN)cc1 ZINC000071329479

ZINC000071329479 (search)

[N-]=[N+]=N[C@H]1C=C(C(=O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H]1NC(=O)C1CC1 ZINC000299828417

ZINC000299828417 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCCCN)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299837591

ZINC000299837591 (search)

CC[C@@H](C)Oc1cc(NC(C)=O)c(N)cc1C(=O)OC ZINC000040836363

ZINC000040836363 (search)

COc1cc(OC)nc(NC(=S)NC(=O)[C@H]2[C@@H](/C=C(\Cl)C(F)(F)F)C2(C)C)n1 ZINC000040859848

ZINC000040859848 (search)

COC(=O)c1cc(N)c(NC(C)=O)cc1OCCC(C)C ZINC000040953890

ZINC000040953890 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2Cl)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213841751

ZINC000213841751 (search)

NCC(=O)N1[C@H](C(=O)O)CS[C@@H]1c1ccco1 ZINC000071316589

ZINC000071316589 (search)

COC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1O ZINC000000036681

ZINC000000036681 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCOCCOCCOCCOCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308945

ZINC000169308945 (search)

NCC(=O)N1[C@H](C(=O)O)CS[C@@H]1c1ccccc1[N+](=O)[O-] ZINC000071318436

ZINC000071318436 (search)

CCN(C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1)C(C)C ZINC000003597576

ZINC000003597576 (search)

CC1(C)C=Cc2c(ccc([C@@H]3COc4c(ccc5c4C=CC(C)(C)O5)C3)c2O)O1 ZINC000014439706

ZINC000014439706 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2Br)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213841918

ZINC000213841918 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccc(-c3ccccc3)cc2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213848662

ZINC000213848662 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc(CCc3ccccc3)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064527983

ZINC000064527983 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2)N1C(=O)Cc1ccccc1 ZINC000071316594

ZINC000071316594 (search)

COc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)o2)n1 ZINC000028565997

ZINC000028565997 (search)

CCCOc1cc(NC(C)=O)c(N)cc1C(=O)OC ZINC000040952748

ZINC000040952748 (search)

COc1cc(Cl)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccccc3Cl)o2)n1 ZINC000028565999

ZINC000028565999 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)c1ccc(-c2ccc([N+](=O)[O-])cc2)o1 ZINC000028566165

ZINC000028566165 (search)

CC(C)N(CCCCC(=O)O)C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1 ZINC000013862537

ZINC000013862537 (search)

CC(C)N(CCc1ccccn1)C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1 ZINC000013862539

ZINC000013862539 (search)

CC(C)[C@H](C(=O)NC(=S)NC(=O)NC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1 ZINC000028563457

ZINC000028563457 (search)

Cc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(Cl)cc2F)n1 ZINC000035016111

ZINC000035016111 (search)

COc1ccc(-c2coc3cc(O)ccc3c2=O)cc1 ZINC000018847036

ZINC000018847036 (search)

C=CCc1ccc(O)c(-c2ccc(O)c(CC=C)c2)c1 ZINC000000001536

ZINC000000001536 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)c1ccc(-c2ccccc2Cl)o1 ZINC000028566163

ZINC000028566163 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)c1c(F)cccc1F ZINC000028566342

ZINC000028566342 (search)

CCCCN(C(=N)N)[C@H]1CC(C(=O)O)=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]1NC(C)=O ZINC000299818790

ZINC000299818790 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)[C@H](C)C(C(=O)O)=C[C@H]1OC(C)C ZINC000169328543

ZINC000169328543 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2OCc2ccco2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299818923

ZINC000299818923 (search)

CCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(NC(C)=O)c([N+](=O)[O-])cc1C(=O)OC ZINC000049881648

ZINC000049881648 (search)

CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714476

ZINC000028714476 (search)

CC[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000299828888

ZINC000299828888 (search)

CC[C@@H](C)Oc1cc(NC(C)=O)c([N+](=O)[O-])cc1C(=O)OC ZINC000040956574

ZINC000040956574 (search)

COc1cccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)Cc2ccccc2)c1O ZINC000071315776

ZINC000071315776 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2OC)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213848581

ZINC000213848581 (search)

CCOc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccccc3Cl)o2)n1 ZINC000028563497

ZINC000028563497 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl ZINC000028563308

ZINC000028563308 (search)

O=C(NC(=S)Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1)c1ccc(-c2ccc([N+](=O)[O-])cc2)o1 ZINC000040863609

ZINC000040863609 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(C/C=C/c2ccc(C)cc2)=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000058660662

ZINC000058660662 (search)

COc1cc(OC)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccccc3Cl)o2)n1 ZINC000028566167

ZINC000028566167 (search)

CC(C)(C)NC(=O)NC(=S)NC(=O)c1ccccc1 ZINC000028566050

ZINC000028566050 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C[C@](SCCOCCOCCOCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](NC(=N)N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308944

ZINC000169308944 (search)

COC(=O)NC(=S)NC(=O)NC(C)(C)C ZINC000028563306

ZINC000028563306 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2[N+](=O)[O-])N1C(=O)Cc1ccccc1 ZINC000071296812

ZINC000071296812 (search)

COc1cc(OC)nc(NC(=S)NC(=O)COc2ccc(Cl)cc2Cl)n1 ZINC000035016115

ZINC000035016115 (search)

[N-]=[N+]=N[C@H]1C=C(C(=O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H]1NC(=O)C1CCC1 ZINC000299828870

ZINC000299828870 (search)

O=C(O)c1ccccc1[C@H]1SC[C@@H](C(=O)O)N1C(=O)Cc1ccccc1 ZINC000071317679

ZINC000071317679 (search)

CCOC(=O)C1=C[C@H](NC(=N)N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O1 ZINC000072112520

ZINC000072112520 (search)

CC(C)N(CCCCCO)C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1 ZINC000013862535

ZINC000013862535 (search)

CCO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134482

ZINC000004134482 (search)

O=C1C[C@@H](c2ccc(O)cc2)Oc2cc(O)ccc21 ZINC000000985403

ZINC000000985403 (search)

Cc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccccc2)n1 ZINC000000302896

ZINC000000302896 (search)

CC(C)N(CCCO)C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1 ZINC000003581804

ZINC000003581804 (search)

CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714473

ZINC000028714473 (search)

CCOc1c(C(=O)OC)cc([N+](=O)[O-])c(NC(C)=O)c1[N+](=O)[O-] ZINC000040954425

ZINC000040954425 (search)

CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714467

ZINC000028714467 (search)

O=c1c(O)c(-c2ccc(O)c(O)c2)oc2cc(O)cc(O)c12 ZINC000003869685

ZINC000003869685 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(C(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)C)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095595716

ZINC000095595716 (search)

CCCCN[C@H]1CC(C(=O)O)=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]1NC(C)=O ZINC000299831503

ZINC000299831503 (search)

CCOc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(-c3ccc([N+](=O)[O-])cc3)o2)n1 ZINC000028563380

ZINC000028563380 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C(C)[C@H]1OC(C)C ZINC000169330365

ZINC000169330365 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N(Cc2ccc(C(C)C)cc2)C(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299836162

ZINC000299836162 (search)

CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714444

ZINC000028714444 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213835224

ZINC000213835224 (search)

N#Cc1ccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)Cc2ccccc2)cc1 ZINC000071318078

ZINC000071318078 (search)

COc1c(C)c(O)c(C)c(O)c1C(=O)/C=C/c1ccccc1O ZINC000014727405

ZINC000014727405 (search)

COc1cc(Cl)nc(NC(=S)NC(=O)c2cccnc2Cl)n1 ZINC000028565248

ZINC000028565248 (search)

CCOC(=O)c1cn(CC)c2ccc(-n3cc(C4=CCCCC4)nn3)cc2c1=O ZINC000653793306

ZINC000653793306 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N(Cc2ccccc2)C(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299834505

ZINC000299834505 (search)

O=c1c(O)c(-c2ccc(O)c(O)c2)oc2c(O)c(O)cc(O)c12 ZINC000006525297

ZINC000006525297 (search)

CCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC ZINC000049881487

ZINC000049881487 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(C)=O)c(NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)cc1OCC(=O)O ZINC000103250987

ZINC000103250987 (search)

CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714469

ZINC000028714469 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NCc2ccccc2F)[C@H]1NC(C)=O ZINC000213841837

ZINC000213841837 (search)

O=C(O)c1ccc(Cl)cc1-c1ccc(/C=C2\C(=O)N(c3ccccc3)N=C2c2ccccc2)o1 ZINC000653840733

ZINC000653840733 (search)

CC(C)=CCc1cc(-c2cc(=O)c3cc(CC=C(C)C)c(O)cc3o2)ccc1O ZINC000013485410

ZINC000013485410 (search)

CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714442

ZINC000028714442 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccco2)N1C(=O)Cc1ccccc1 ZINC000071315845

ZINC000071315845 (search)

O=C(O)c1ccc(Cl)cc1-c1ccc(/C=C2\C(=O)N(c3ccc(F)cc3)N=C2c2ccccc2)o1 ZINC000653819711

ZINC000653819711 (search)

COC(=O)c1cc([N+](=O)[O-])c(NC(C)=O)cc1OCCC(C)C ZINC000040953969

ZINC000040953969 (search)

CC[C@@H](C)Oc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC ZINC000040429548

ZINC000040429548 (search)

O=C1C[C@@H](c2ccc(O)cc2)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc(O)c21 ZINC000004097895

ZINC000004097895 (search)

CC(C)Cc1cc(C(=O)O)ccc1N1C(=O)CCC1(CO)CO ZINC000084671338

ZINC000084671338 (search)

COc1c(C)c(O)c(C)c(O)c1C(=O)/C=C/c1ccc(O)cc1 ZINC000064503967

ZINC000064503967 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=N)N)C=C(C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095595358

ZINC000095595358 (search)

CCCOc1cc(NC(C)=O)c([N+](=O)[O-])cc1C(=O)OC ZINC000040845107

ZINC000040845107 (search)

N[C@H]1C[C@@H](C(=O)NO)N(C(=O)Cc2ccccc2Nc2c(Cl)cccc2Cl)C1 ZINC000028714486

ZINC000028714486 (search)

CO[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000004134481

ZINC000004134481 (search)

COC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1OCCC(C)C ZINC000040953967

ZINC000040953967 (search)

CC(C)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000140193328

ZINC000140193328 (search)

CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714439

ZINC000028714439 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095585642

ZINC000095585642 (search)

CC(C)N(C(=O)N1C[C@@H](N)[C@@H](C(=O)O)C1)C(C)C ZINC000013862532

ZINC000013862532 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C(=O)O)C[C@H](NC/C=C/c2ccccc2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000299837017

ZINC000299837017 (search)

CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714510

ZINC000028714510 (search)

CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714443

ZINC000028714443 (search)

CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714448

ZINC000028714448 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](F)[C@](F)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](C)O ZINC000205969136

ZINC000205969136 (search)

C/C=C/C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1OC(CC)CC ZINC000073280851

ZINC000073280851 (search)

CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O ZINC000028714445

ZINC000028714445 (search)

C=CCOc1ccccc1CN[C@H]1CC(C(=O)O)=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]1NC(C)=O ZINC000213842083

ZINC000213842083 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc(C3(O)CCCCC3)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000064528089

ZINC000064528089 (search)

CCCN(CCC)C(=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1C[C@](O)(C(=O)O)C[C@@H]1N=C(N)N ZINC000013560270

ZINC000013560270 (search)

COc1c(C)c(O)c(C)c(O)c1C(=O)/C=C/c1ccccc1 ZINC000014779988

ZINC000014779988 (search)

COc1cc(Cl)nc(NC(=S)NC(=O)c2ccc(Cl)cc2F)n1 ZINC000035016113

ZINC000035016113 (search)

COC(=O)c1ccc(NC(C)=O)cc1OC(C)C ZINC000038814326

ZINC000038814326 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(C(=O)N2CCC(C(=O)O)CC2)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095593446

ZINC000095593446 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)C(C)C)c(NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)cc1OCC(=O)O ZINC000103250989

ZINC000103250989 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1CC(C(=O)O)=C[C@H](n2cc([C@]3(O)CC[C@H]4[C@@H]5CCc6cc(O)ccc6[C@H]5CC[C@@]43C)nn2)[C@H]1NC(C)=O ZINC000066261981

ZINC000066261981 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2O)N1C(=O)CCl ZINC000071318417

ZINC000071318417 (search)

CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714446

ZINC000028714446 (search)

CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N1C[C@@H](N)C[C@H]1C(=O)NO ZINC000028714440

ZINC000028714440 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)CC(C(=O)O)=C[C@H]1O ZINC000003833958

ZINC000003833958 (search)

COc1ccc(S(=O)(=O)NC[C@H](O)/C=C/c2ccccc2)cc1 ZINC000204414205

ZINC000204414205 (search)

CC1(C)C=Cc2c(ccc3c2OC[C@H](O)C3)O1 ZINC000103241708

ZINC000103241708 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](NC(=O)NCc2ccco2)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000084655425

ZINC000084655425 (search)

COc1c(O)cc([C@@H]2CC(=O)c3c(O)c(C)c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(C)c3O2)cc1O ZINC000473167082

ZINC000473167082 (search)

Cc1cc(C)nc(NC(=S)NC(=O)c2cccnc2Cl)n1 ZINC000028563163

ZINC000028563163 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1OCC(=O)O ZINC000096928427

ZINC000096928427 (search)

CCN(C(=O)N1C[C@H](N)[C@H](C(=O)O)[C@@H]1CNC(C)=O)C(C)C ZINC000169322280

ZINC000169322280 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2)N1C(=O)CCl ZINC000071329823

ZINC000071329823 (search)

O=C(O)[C@@H]1CS[C@H](c2ccccc2[N+](=O)[O-])N1C(=O)CCl ZINC000071317654

ZINC000071317654 (search)

C/C=C(\C)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000299827631

ZINC000299827631 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1OCC(=O)O ZINC000103253669

ZINC000103253669 (search)

COc1cccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)CCl)c1O ZINC000071317281

ZINC000071317281 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1OCC(=O)O ZINC000098065458

ZINC000098065458 (search)

Cc1cc(=O)[nH]c(NC(=S)NC(=O)c2ccc(Cl)nc2)n1 ZINC000028566242

ZINC000028566242 (search)

O=C(NO)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)Cc1ccccc1Nc1c(Cl)cccc1Cl ZINC000028714483

ZINC000028714483 (search)

N#Cc1ccc([C@H]2SC[C@@H](C(=O)O)N2C(=O)CCl)cc1 ZINC000071318448

ZINC000071318448 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C=C(C(=O)NCC(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000095594070

ZINC000095594070 (search)

O=c1oc2cc(/C=C/c3ccc(O)c(O)c3)oc(=O)c2c2cc(O)c(O)cc12 ZINC000014589299

ZINC000014589299 (search)

O=c1c(O)c(-c2ccc(O)cc2)oc2c(O)c(O)cc(O)c12 ZINC000006536276

ZINC000006536276 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)CNC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1OCC(=O)O ZINC000103253667

ZINC000103253667 (search)

CCCOc1cc(NC(C)=O)ccc1C(=O)OC ZINC000034084159

ZINC000034084159 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)[C@@H](NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)C(C)C)ccc1OCC(=O)O ZINC000103253671

ZINC000103253671 (search)

C[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000299827002

ZINC000299827002 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C[C@](SCCOCCOCCOCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308911

ZINC000169308911 (search)

CCC(CC)C(=O)Nc1cc(NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)ccc1OCC(=O)O ZINC000103253674

ZINC000103253674 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N)C[C@](SCCCCCCS[C@@]2(C(=O)O)C[C@H](N)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000169308794

ZINC000169308794 (search)

CC(=O)Nc1ccc(C(=O)O)cc1NC(=N)N ZINC000000006507

ZINC000000006507 (search)

CCCCCCO[P@](=O)(O)[C@H]1C[C@@H](NC(=N)N)[C@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)[C@@H]1O ZINC000653866601

ZINC000653866601 (search)

CCO[P@](=O)(O)[C@H]1C[C@@H](NC(=N)N)[C@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)[C@@H]1O ZINC000653866627

ZINC000653866627 (search)

CCO[P@](=O)(O)[C@H]1C[C@@H](NC(=N)N)[C@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)C1 ZINC000653866609

ZINC000653866609 (search)

CCCCCCO[P@](=O)(O)C1=C[C@@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)[C@H](NC(=N)N)C1 ZINC000653870747

ZINC000653870747 (search)

CCCCCCO[P@](=O)(O)[C@H]1C[C@@H](NC(=N)N)[C@H]([C@@H](NC(C)=O)C(CC)CC)C1 ZINC000653866637

ZINC000653866637 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C([P@@](=O)(O)OCCCc2c[nH]c3ccccc23)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000169344627

ZINC000169344627 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C([P@@](=O)(O)OCCCc2ccccc2)C[C@H](N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000169344626

ZINC000169344626 (search)

CCCCCCO[P@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1 ZINC000139411794

ZINC000139411794 (search)

CCC(CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1C[C@@H](P(=O)(O)O)C[C@H]1NC(=N)N ZINC000653870724

ZINC000653870724 (search)

CCC(CC)O[C@@H]1C=C([P@@](=O)(O)OCCCc2ccccc2)C[C@H](NC(=N)N)[C@H]1NC(C)=O ZINC000169344630

ZINC000169344630 (search)

CCCCCCO[P@@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(=N)N)C1 ZINC000169344629

ZINC000169344629 (search)

CCCCO[P@@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(=N)N)C1 ZINC000169344628

ZINC000169344628 (search)

CCCCO[P@@](=O)(O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](N)C1 ZINC000169344624

ZINC000169344624 (search)

CCC(CC)[C@H](NC(C)=O)[C@@H]1[C@H](OC(=O)NCCCOC(=O)/C=C/c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H](C(=O)O)C[C@H]1N=C(N)N ZINC000205712257

ZINC000205712257 (search)

COc1ccc2cc([C@H](C)C(=O)N/C(N)=N/[C@H]3C=C(C(=O)O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H]3NC(C)=O)ccc2c1 ZINC000205710871

ZINC000205710871 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N(CCCC(=O)N2CCNCC2)C(=N)N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000049808466

ZINC000049808466 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N(CCCC(=O)N2CCN(C)CC2)C(=N)N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000049807591

ZINC000049807591 (search)

CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](N(CCCC(=O)O)C(=N)N)C=C(C(=O)O)O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO ZINC000049803487

ZINC000049803487 (search)